GDPR

Indsamling af personoplysninger og formålet hermed

​Dansk Konsulent Gruppe ApS [i det følgende benævnt DKG] prioriterer beskyttelse af dine per-sonoplysninger højt.

DKG indsamler og behandler personoplysninger med det formål at kunne betjene vores kunder bedst muligt.

Som følge af den aftale, du har indgået med din kreditor – vores kunde – har vi formentlig mod-taget personoplysninger om dig, med henblik på at vi kan inkassere vores kundes tilgodehaven-de hos dig.

De oplysninger DKG indsamler og behandler vil være navn, adresse, oplysninger omkring gældsforhold, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse samt økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og/eller helbredsmæssige forhold, såfremt disse er relevante for vores sagsbehandling.

Personoplysninger modtager vi dels fra vores kunder, offentlige myndigheder og der tilknyttede registre, men vi indsamler også disse når disse gives til os fra dig. Oplysninger bruger vi til at sagsbehandle og med det formål at betjene vores kunder i forbindelse med den opgave vi har fået fra vores kunde.

DKG behøver i de fleste tilfælde ikke indhente dit samtykke til behandlingen af dine personoplys-ninger. I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har DKG pligt til at foretage en afvejning af dine, DKG’s og vores kundes interesser, når der sker behandling og indsamling af personoplysninger. Inddrivelse af ubetalt gæld, er en legitim interesse, og vores behandling af dine persondata er således tilladt, desuagtet at du ikke har givet dit samtykke hertil.

Dette betyder, at vi ligeledes kan udføre overvågning af dig, i overensstemmelse med ovenstående, idet vores kunde – din kreditor – har en legitim og forordningsfæstet interesse heri.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre dette skønnes nødvendigt. Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til domstolene, politiet og/eller andre offentlige myndigheder.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når vi ikke længere har behov for disse. I hovedreglen opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter at vi har afsluttet sagen mod dig, men dette afhænger af en række forhold, herunder om gældsforholdet er endeligt indfriet.

Besøg på vores hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside modtager vi generelle oplysninger om dit besøg, herunder din IP-adresse, hvilket sker ved at vores server registrerer dit besøg ved hjælp af cookies. De oplysninger der logges, er bl.a. tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside samt længden af dette.

De oplysninger der logges sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke, medmindre disse videregives til offentlige myndigheder eller politiet.

Datasikkerhed

DKG behandler alle data fortroligt og i overensstemmelse med de gældende regler i persondataforordningen samt anden dansk lovgivning. Alle personoplysninger og anden data opbevares krypteret.

Dette betyder, at vi hele tiden løbende revurderer vores processer omkring opbevaringen af dine oplysninger, herunder foretages der løbende sikkerhedsgennemgang af vores systemer med vores systemleverandører.

Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og DKG bestræber sig på, at der altid udvises fuldstændig diskretion i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger og vores sager generelt.

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og behandler om dig, ligesom at du har retten til at gøre indsigelse mod denne behandling. Derudover har du ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet til os i et maskinlæsbart format.

Derudover har du ret til at korrigere de persondata, som vi har indsamlet og/eller behandler om dig, og vi kan kontaktes på
dkg@dkg-aps.dk.

Vi vil løbende gennemgå og opdatere vores databeskyttelsespolitik, idet dette retsområde er genstand for løbende ændringer.

Vores seneste revision er foretaget den 1. juni 2021

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personlysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til dkg@dkg-aps.dk.
Vi vil herefter behandle din klage.

Du kan også klage til Datatilsynet, og for yderligere oplysninger om dette, henviser vi til Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk​​.